Växas utegrupper

Barn tycker om att vara ute - och utomhuspedagogik är den bästa formen för upplevelse och inlärning man kan tänka sig. Att ströva tillsammans genom skogsgläntan, i slottsparken, eller längs rinnande vatten. Att sticka näsan i den doftande mullen, att smeka trädets knottriga hud, att unna sig en timmas knoppsafari eller en stund under koltrastens sångarträd. Utomhuspedagogiken skapar mening och sammanhang.

Växas utegrupper ger stora möjligheter att uppleva och lära med hela kroppen och med alla sinnen. Barnen balanserar, kryper, hoppar, klättrar, smakar, luktar, känner, tittar, lyssnar och jämför. Med våra utegrupper skapar vi mer rörelseintensiva lär- och lekmiljöer i förskolan - utepedagogiken främjar egenskaper som självkänsla och självinsikt.

Hållbar livsstil
Barn leker bäst i en omväxlande miljö. En skog är bättre än en förskolegård, och barn som fått leka mycket i en naturlig omgivning ligger långt före andra barn när det gäller både motorisk och psykisk utveckling. Barn i utegruppen får också en direkt upplevelse av vår omgivande miljö och en ökad kunskap och förståelse i frågor som berör klimat, biologisk mångfald och föroreningar. I lärmiljön diskuterar och agerar vi i frågor som rör hållbar livsstil - vi källsorterar, komposterar, odlar och återanvänder. Vi vill att alla barn får upp ett intresse för naturen och blir miljömedvetna - det tycker vi är en bra grund att stå på!

Utegruppen har såklart också tillgång till ändamålsenlig inomhusmiljö. Växelverkan mellan inomhus- och utomhusmiljön är viktig för att uppnå ett variationsrikt lärande och stimulera barns tänkande, motivation och hälsa. De yngsta barnen, 1-3 år, deltar i utegruppens verksamhet någon dag per vecka. Åldersblandade grupper ger barnen insikt i samarbete, hjälpsamhet, empati och självständighet. Det ger en stor trygghet för de yngre barnen, som på ett naturligt sätt får lära känna de äldre. Våra innergårdar bjuder på lekvänliga sandlådor och rumsbildande gröna miljöer som skapar eget utrymme, spänning, utmaningar och samtidigt möjligheter till vila och reflektion.

Mindre stress
Barn i utegrupper är friskare tack vare dagsljus och frisk luft. Virus och bakterier har också svårare att spridas utomhus. Barnen rör på sig och tränar sin motorik - en bra grund för ett fortsatt aktivt och hälsosamt liv. Barn som har varit utomhus och lekt har lättare att koncentrera sig när de kommer in, vilket är värdefullt i såväl skolan som förskolan. Att leka ute minskar också stress hos barn visar flera forskningsresultat - vistelse utomhus med naturmark och lektålig grönska har en stimulerande men också lugnande verkan. Barn mår helt enkelt bra av att vara utomhus!

Foldern Frisk i naturen lyfter 55 argument baserad på forskning vilket bland annat stöttar naturens och friluftslivets betydelse genom påverkan av inlärningsförmåga, konfliktlösning, motorikutveckling, stöttar barn med diagnosen ADHD, ger friskare och lugnare barn samt färre sjukdagar. Allt detta utgår från platsens betydelse för hälsa, lärande och lek.