Växamodellen

Växamodellen skapar möjligheter för den enskilde individen att växa och utvecklas utifrån ett barnhälsoperspektiv. När vi satsar tid, energi och resurser på hälsa och personlig utveckling kan lärandet bedrivas effektivare. All erfarenhet visar att när barn är friska, trygga, öppna och glada är de som mest mottagliga för ny kunskap och nya intryck. Det är då de lär sig bygga relationer och samarbeta - lusten att lära är relaterat till hälsa och välbefinnande, och vår hälsa kan vi påverka hela livet genom kunskapsbildning och beteende. I vår lärprocess förenas hand, huvud och hjärta - förutsättningar för långvarig och hållbar intellektuell utveckling och nyfikenhet.

Hälsa, kunskap och personlig utveckling
Vi ser förskolan som en hälsofrämjande arena med möjlighet att skapa miljöer där barn lär för livet. Växamodellen bidrar positivt till fysisk hälsa genom rörelse, utevistelse och näringsrik och sund kost; psykisk hälsa genom stärkt självkänsla, mod och företagsamhet; psykosocial hälsa genom samspel och stärkta relationer; och social hälsa när samarbete och sammanhållning i gruppen stärks. Med Växamodellen utvecklar barnet också kunskaper om hur jag fungerar i olika situationer, hur jag uttrycker känslor och hur jag lär mig. Med Växa ser barnet möjligheter, inte begränsningar, och stärker sin egen självkänsla genom att övervinna utmaningar, accepteras i gruppen, utveckla relationer och bemötas med respekt och tolerans.

Växaträdet
Växamodellen kan förenklat illustreras med vårt Växaträd, där rötterna står för hälsa och välmående; stammen står för självkänsla, medkänsla och trygghet; och trädens blad står för erfarenhet, hållbarhet och kunskap. Tillsammans stärker delarna varandra, och skapar en helhet med de bästa förutsättningarna för att växa.

Kroppsuppfattning, kroppskontroll och upplevelser
En av grundbultarna i Växamodellen är aktivitet och rörelse. Att röra på sig, träna koordination och kroppsuppfattning är viktiga delar av barns utveckling – och inte minst en stor källa till glädje. Att må fysiskt bra skärper också koncentrationen, och har betydelse för barnets självuppfattning. Genom fysisk aktivitet förbättras uthållighet och uppmärksamhet hos barnet. Kroppskontroll är en viktig förutsättning för inlärning av begrepp och färdigheter - inlärning sker med hela kroppen. Med upplevelser utvecklas barnens språk och tankar - se, röra och höra - och motivationen att lära sig nya saker blir stark. Barnen ställs inför nya utmaningar och deras olika förmågor och lärstilar stimuleras och tas till vara. Detta främjar alla barns lärande - inte minst idag när många barn har koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem.

Hela familjens förskola
Växamodellen innebär också att aktivt involvera barn, föräldrar och pedagoger i det hälsofrämjande arbetet på förskolan. Fysisk aktivitet, utevistelse, goda kostvanor och ett långsiktigt hälsopedagogiskt arbete bidrar till att främja lärandet och att grundlägga goda vanor redan från start. Barn och föräldrar erbjuds aktiviteter utanför ordinarie förskoletid, Växalördag syftar till engagemang, delaktighet och stärkta relationer, och samverkan med olika aktörer i närområdet kring hälsa och personlig utveckling bidrar till ett förebyggande perspektiv. Kort sagt - tillsammans skapar vi hållbar och långsiktig hälsa!