Rutiner och riktlinjer, Slottsparken i Tyresö

Avgift
Slottsparkens förskola följer samma taxa som Tyresö kommun. Avgiften faktureras av Tyresö kommun.

Barn med behov av särskilt stöd
Barn med särskilda behov finns alltid i vår verksamhet. Vissa kanske bara behöver lite extra insats genom ett annorlunda bemötande, andra behöver kanske en extra vuxen vid sin sida. Varje barngrupp är unik och man kan inte säga att ”så här ska vi göra” i förväg utan det gäller att se individerna i den aktuella barngruppen och bedriva verksamhet utifrån det. Huvudsaken är att alla barn blir bemötta med respekt utifrån den individ de är och att pedagogerna för en aktiv dialog kring vad barnen i gruppen behöver för att verksamheten ska bli så bra som möjligt för alla. Upptäcker vi att barn har behov av särskilt stöd skapar vi direkt en dialog med föräldrarna och bestämmer tillsammans hur vi går vidare. Vi upprättar en handlingsplan som sedan följs upp.

Föräldraledighet
När du som vårdnadshavare är föräldraledig går barnet i förskolan måndag till torsdag 9.00–14.00 året runt. Förskolechefen avgör när placeringstiden ( 20 timmar per vecka) ska förläggas. I möjligaste mån ska hänsyn tas till vårdnadshavarens önskemål.

Föräldramöte
Föräldramöte med information och diskussion har vi vid varje höststart.

Föräldraråd
En gång per termin träffas förskolans föräldraråd. Här finns utrymme för synpunkter på verksamheten samt diskussion. Föräldrarådet representeras av två föräldrar, en pedagog och förskolechef.

Inskolning
Några veckor före ert startdatum blir ni uppringda av oss och vi berättar om förskolan, rutiner och hur den första tiden ser ut - föräldrarna får möjlighet att ställa frågor. Vi tillämpar så kallad tredagars inskolning, vilket innebär att barn och vårdnadshavare deltar i verksamheten i tre dagar. Dag fyra lämnar ni barnet för första gången. Det är då viktigt med ett tydligt avsked. Vi har, innan ni lämnar barnet kommit överens om när ni ska komma tillbaka för att hämta barnet. Detta är individuellt och vi för en fortlöpande dialog kring detta. Vårdnadshavaren sköter t.ex. blöjbyte, påklädning, läggning m.m. under inskolningen.

Dag 1 går barnet 9.30–14.00
Dag 2-5 kl 9.00-14.00. Vi provar att vinka dag 4
Dagar 6-10 (vecka 2 av inskolningen) kl 9.00-15.00. Vårdnadshavaren skall räkna med att finnas tillgänglig.

Intagning
Vill ni ställa ert barn i kö till vår förskola går du in på Skolportalen. Vill du besöka oss är du välkommen att boka en tid så visar vi runt och presenterar oss själva.

Klagomålshantering  - tyck till om oss så blir vi ännu bättre
Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål mot förskolan. Vi ser synpunkter och klagomål som en möjlighet att förbättra vår verksamhet och kvalitet ytterligare, och tar tacksamt emot både ris och ros.
Är det något som inte motsvarar dina förväntningar eller är du är missnöjd med ditt barns vistelse på förskolan önskar vi att du i första hand delar din synpunkt med den person det berör. Om du efter den kontakten fortfarande har klagomål/synpunkter kontakta förskolechef Cecilia Wadsby eller fyll i vår blankett. Inom tio arbetsdagar ska du få svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan anledning ta längre tid att svara på - isåfall meddelar vi dig att det tar längre tid. Alla synpunkter och klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av förskolechefen.
Om du känner att du inte är nöjd med ditt svar från förskolechefen kan du kontakta Tyresö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, eller lämna en synpunkt på e-tjänstportalen.

Kompetensutveckling
Förskolan Växa prioriterar kompetenta medarbetare - de är fundamentet i hela vår verksamhet. Alla medarbetare deltar årligen i kompetensutveckling för att möta den utveckling som sker i vår verksamhet. Alla medarbetare har ett ansvar att utveckla sin kompetens, d.v.s. kunskap, vilja och förmåga/färdigheter.

Leken
Vi vill ge leken stor plats, eftersom den är barnens viktigaste uttrycksmedel. I leken får barnen utlopp för sin fantasi. Rollekar är viktiga för att bearbeta händelser och intryck. De prövar sig fram i leken med olika kamrater, bildar olika lekgrupper och tränar sig i att lösa konflikter och problem. Vi värnar om leken genom att visa respekt för leken och inte avbryta i onödan. Vi stöttar och hjälper vidare samt skapar en lockande miljö.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling
Förskolan ska enligt skollagen och diskrimineringslagen vara fri från kränkningar och diskriminering. Enligt barnkonventionen ska alla barn ha samma rättigheter och lika värde. Förskolan är skyldig att se till att lagen åtföljs. Här kan du ladda ner vår Likabehandlingsplan 2019.

Mat
Vi serverar inte socker, sylt eller sötade drycker och försöker undvika tomma kolhydrater utan näring. Vi serverar alltid smör (Bregott ekologiskt), ekologisk lättmjölk och avstår helt från lightprodukter - naturligt smakar godast! Vi strävar efter att råvaror ska hålla hög kvalitet och vara närproducerade. Kockarna på Sandborgen tillagar vår lunchmat. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda en hög andel ekologisk mat eftersom det innehåller mindre gifter och tätare näringsämnen.

Matematik
Vi lägger grunden för matematik i förskolan. På Förskolan Växa arbetar vi medvetet med att synliggöra matematiken i verksamheten varje dag - vi leker med former, tal, figurer och mönster; vi bygger, sorterar och konstruerar; vi mäter, väger och jämför; och vi reflekterar över vad vi lär oss. Inte minst är utemiljön i skogen och naturen ett bra tillfälle att öva matematik; vi plockar pinnar och kottar, hittar former, figurer, och mäter och jämför. Matematik finns också med i våra äventyr, där ett uppdrag kan vara att samla ihop 12 pinnar lika långa som sin egen underarm och skapa fyra trianglar runt en hög med kottar så att det blir en stjärna. Vilken lycka när vi är klara - samarbete, glädje och kunskap! Barnen får förståelse för ord och begrepp i sina sammanhang.

Pedagogisk dokumentation
Ett bra sätt att följa barns utveckling är att dokumentera. Det synliggör vad barnen gör och vad man gör i verksamheten. Alla kan ta del av dokumentationen om den finns i pärmar och på väggar. För personal fungerar dokumentationen som ett underlag för utvärdering och utveckling. Inför utvecklingssamtal sker dokumentation av varje barn utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå. Den dokumentationen bygger på läroplanen. För dokumentation använder vi oss också av Schoolsoft.

Platserbjudande och uppsägning av plats
Vi skickar ut ett platserbjudande som ni accepterar inom en vecka, därefter placeras ert barn hos oss. Vid uppsägning av plats tillämpar vi två månaders uppsägningstid.

Sjukdom
Ett sjukt barn orkar inte med den vanliga gruppsamvaron och skall vårdas i hemmet. Vid alla sjukdomar är det barnets allmäntillstånd som i första hand avgör när barnet kan komma till verksamheten. Barnet skall kunna delta i alla aktiviteter, även utomhus. Läs mer här

Specialkost i förskolan
Vårdnadshavare till barn med behov av specialkost på grund av livsmedelsallergi eller överkänslighet, skall kontakta förskolechef för anmälan om specialkost. Detta gäller även vid önskemål om specialkost på grund av etiska eller religiösa skäl. Anmälan skall ske genom ifyllt intyg med vårdnadshavares underskrift, som lämnas till förskolans personal som i sin tur meddelar köket. Anmälan skall kunna styrkas med intyg från läkare, dietist eller medicinskt ansvarig personal.

Språk
Vi använder språket naturligt i vår vardag. Barn får förståelse för ord och begrepp i sina sammanhang. Vi inspirerar till vidareutveckling i tal och skrift genom sånger, sagor och rim och ramsor. Språket är en mycket viktigt del för att kunna fungera socialt och för att kunna ta in ny kunskap. Det är viktigt hur vi kommunicerar med varandra – språket skapar vår verklighet!

Styrdokument
Slottsparkens förskola styrs likt de kommunala förskolorna av Förskolans Läroplan Lpfö18.

Utvecklingssamtal
På vårterminen erbjuds alla ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att pedagoger och föräldrar tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för barnets lärande, utveckling och trivsel.

Öppettider
Vi har öppet mellan kl 7.00 och 17.00 måndag-fredag, stängt helgdagar, samt stängt två veckor under sommaren. Vi håller stängt fem dagar för planering och utbildning under året. Om det finns särskilda behov utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, vilket ska styrkas med intyg från arbetsgivare eller universitet/högskola, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, kan avsteg göras från ordinarie öppettider. Avsteg vägs alltid mot skollagen och förskolechefen ser även till verksamhetens ramfaktorer, t.ex. barngruppens storlek. Eftersom vi är en liten enhet är vi väldigt restriktiva med avsteg från våra öppettider.

Överskolning
I Läroplanen för förskolan står att
förskolan ska samarbeta med förskoleklass, skola och fritidshem för att skapa ett långsiktigt och tryggt lärande för barn i verksamheten. Förskollärare och övrig personal på förskolan tillsammans med lärare och skolans personal ska aktivt arbeta för att ge barn och elever en trygg övergång mellan förskola och skola och utbyta information för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att klara av skolgången.

På Slottsparkens förskola är vi extra måna om att överskolningen från förskola till förskoleklass och fritids ska fungera bra, och att "våra" barn känner trygghet och glädje inför det stora steget till förskoleklass. Vi för en kontinuerlig dialog med lärare och fritidspedagoger, och följer en överskolningsplan där barnen får besöka skolan och fritids, och lärare och fritidspedagoger besöker förskolan. Vi för också en dialog med närliggande förskolor och planerar in gemensamma aktiviteter för de barn som ska börja förskoleklass nästkommande termin.

I övrigt följer vi Riktlinjer för kommunala förskolor i Tyresö kommun