Värdegrund

Vår värdegrund är närvarande i all verksamhet på förskolan och består av gemensamma värderingar och normer som förskolan ska förmedla till barnen för att främja acceptans, nyfikenhet och respekt för varandra. Den är till för att vi, barn och vuxna, ska ha ett gemensamt förhållningssätt.

Det står i skollagen att barn ska utveckla kunskap och att förskolan ska främja ett livslångt och lustfyllt lärande. Förskolan ska också främja ett demokratiskt tänkande och respekt för de mänskliga rättigheterna. Förskolan ska i samarbete med hemmet stärka barns personliga utveckling och lära dem att bli ansvarstagande individer.

Förskolan Växas värdegrund
På förskolan Växa ska varje barn känna trygghet, omtanke och närhet. Barnen ska respektera varandras likheter och olikheter. Barnens nyfikenhet väcks genom att de känner glädje och delaktighet när de upptäcker, utforskar, och reflekterar efter sin egen förmåga.

För att uppnå detta är vårt förhållningssätt:

 • Varje barn är en individ med olika förutsättningar, men alla har lika värde.
 • Pedagogerna ska vara lyhörda, se, bekräfta och uppmuntra barnen.
 • Verksamheten anpassas efter barnens behov och önskemål.
 • Barnens nyfikenhet och lust att lära ska tillvaratas genom inspirerande och spännande miljöer, både ute och inne.
 • Barnen ska vara med och påverka utifrån sin egen förmåga.
 • Barnens alla sinnen ska få möjlighet att utvecklas.
 • Barnen uppmuntras att hjälpa varandra.
 • Flickor och pojkar ges samma förutsättningar i leken och i andra situationer.
 • Att misslyckas är inte farligt utan en del i läroprocessen.
 • Det ska finnas ett respekt- och tillitsfullt samarbete med barnens familjer.
 • Pedagogerna är positiva förebilder – visa glädje, humor och värme.
 • Pedagogerna är delaktiga och närvarande i leken.
 • Pedagogerna arbetar konstruktivt och utvecklar ständigt verksamheten.

Förskolan har tydliga rutiner som alla känner till, och som alla följer.